Poptávka

Přehledný návod k dani z nabytí nemovitosti

Přehledný návod k dani z nabytí nemovitosti
Každý nový vlastník nemovitosti je povinen zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Jde ale jen o případy, kdy se za nemovitost platila kupní cena. Daň z nabytí nemovitostí se tedy neplatí z bezúplatných převodů, jako je třeba dědictví nebo darování. Jde o významné finanční zatížení kupujícího, který vedle kupní ceny musí hradit také daň, a na Jižní Moravě také obvykle provizi za zprostředkování koupě.

!!! Od r. 2021 se už daň z nabytí nemovitých věcí neplatí, daňové přiznání se nepodává!

 

Kdo platí daň z nabytí nemovitosti

Při poslední povinnosti (2020) byl plátcem daně z nabytí nemovitostí kupující. Pokud nemovitost pořídili manželé do společného jmění manželů, pak daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti podává jen jeden z manželů. V přiznání se označí jako společný zmocněnec nebo společný zástupce a uvedou se jen údaje k druhému manželovi.

V případě, že nemovitost koupilo více spoluvlastníků, pak každý spoluvlastník vyplňuje vlastní daňové přiznání pro výši svého podílu a cenu odpovídající takovému podílu.

 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí

Sazba z daně z nabytí nemovitých věcí byla při poslední povinnosti platby této daně (2020) stanovena ve výši 4 % ze základu daně. Základem daně je nabývací hodnota. Nabývací hodnou je kupní cena z kupní smlouvy (sjednaná cena), cena zjištěná znalcem nebo srovnávací daňová hodnota (směrná hodnota). Směrnou hodnotu určuje finanční úřad podle typu, polohy a charakteru nemovitosti. Nejčastěji se uvádí cena sjednaná v kupní smlouvě.

U spoluvlastníků: vlastník podílu je povinen zaplatit 4% daň ze svého podílu.

Pokud je vypočtená daň nižší než 200,- Kč, pak se nepředepíše a daň z nabytí nemovitostí se tudíž neplatí.

 

Lhůta pro podání daňového přiznání

Kupující je povinen podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán převod vlastnického práva nebo vznik vlastnického práva do katastru nemovitostí. Stejná lhůta platí i pro nemovitosti, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitostí se platí ve formě zálohy na daň, která je splatná v poslední den výše uvedené lhůty.

Přiznání k dani z nabytí nemovitostí se podává finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Podání můžete provést osobně na podatelně finančního úřadu, písemně poštou nebo elektronicky on-line.

 

Daň z nabytí nemovitostí – formulář/tiskopis/vzor

Vzor a tiskopisový formulář pro dan z nabytí nemovitosti ke stažení zde

 

Rozšiřující informace k dani z nabytí nemovitosti

 

!!! Od r. 2021 se už daň z nabytí nemovitých věcí neplatí, daňové přiznání se nepodává!

-------------------

Tematická specifikace obsahu stránky: přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, vyplnění přiznání k dani z nabytí nemovitostí, kdo platí daň z nabytí nemovitostí, splatnost daně z nabytí nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti vzor.